Onze visie

Waar de school voor staat

Visie

‘Ik heb dat nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’

Dit is een uitspraak van Pippi Langkous, waarvan wij graag zien dat ieder kind dit bij ons op school durft te zeggen. Vol vertrouwen nieuwe dingen leren en ontdekken. We willen een sfeer creëren waarin dit mogelijk wordt.

Om dit te kunnen realiseren, hebben wij gekozen voor de volgende uitgangspunten (die verderop in de tekst nader toegelicht worden):

  • Kinderen zijn eigenaar van hun leerproces door te werken vanuit doelen.
  • We hebben vertrouwen in de leer-kracht en nieuwsgierigheid van het kind.
  • Kinderen ontwikkelen hun vertrouwen in zichzelf en anderen.
  • We geven betekenisvol onderwijs.
  • Ons onderwijs is toekomstgericht.

De maatschappij verandert voortdurend en de ontwikkelingen gaan erg snel. Wij zijn ons ervan bewust dat de huidige kinderen een toekomst ingaan waar andere en nieuwe vaardigheden belangrijk zijn. Naast de reguliere kennis wordt in de toekomst meer gevraagd om vaardigheden als probleemoplossend vermogen, creatief zijn en kritisch denken. In ons doelgerichte aanbod werken we bewust aan deze vaardigheden.

Kinderen zijn eigenaar van hun leerproces door te werken vanuit doelen

Dit betekent dat kinderen van jongs af aan al leren bewust en kritisch naar zichzelf te kijken. Door het zichtbaar maken van leerdoelen, kinderen ook zelf leerdoelen te laten opstellen en samen te evalueren, worden kinderen kritische denkers met kennis over hun eigen leerproces.

Ze kunnen antwoord geven op de volgende vragen:

  • Wat kan ik al?
  • Wat wil en moet ik nog leren?
  • Wat heb ik daarvoor nodig?

We hebben vertrouwen in de leer-kracht en nieuwsgierigheid van het kind

Kinderen kunnen meer dan we als volwassenen soms denken. Door het geven van vertrouwen, verantwoordelijkheid en het scheppen van (hoge) verwachtingen zullen kinderen zich competent voelen. Nieuwsgierigheid en motivatie worden hierdoor bevorderd.

Kinderen ontwikkelen vertrouwen in zichzelf en anderen

Als school hebben wij een pedagogische opdracht, namelijk kinderen optimaal begeleiden bij de ontwikkeling naar sociale, zelfstandige mensen, die vol zelfvertrouwen de wereld tegemoet treden.

Door trots te zijn op onze leerlingen en vertrouwen te hebben in de kracht van hun leren, ondersteunen we ze in deze ontwikkeling. Hierbij betrekken we ook de ouders. Als team staan we samen om de leerling heen. Dit schept een veilig klimaat en een gevoel van vertrouwen in elkaar.

We geven betekenisvol onderwijs

Het werken vanuit doelen krijgt vorm in betekenisvol leren, d.w.z. dat de kinderen weten waarom ze iets leren. Wij streven ernaar zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Naast de lesmethodes werken we daarom ook vanuit thema’s en projecten met verschillende didactische werkvormen (bijv. samenwerkend of zelf ontdekkend), om meer betekenis te geven aan de aan te leren doelen.
Bewaren