Ouderpanel en Leerlingenraad

Vanaf 2015 heeft onze school met twee informele vormen van inspraak, hieronder korte verslagen van de laatste bijeenkomsten:

  1. Ouderpanel
    In Januari is er binnen het ouderpanel gesproken over 21 ste-eeuw vaardigheden. Deze vaardigheden als kritisch denken, creativiteit, samenwerken, communiceren, digitale geletterdheid, probleem oplossen, sociaal & culturele vaardigheden staan rondom de basisvaardigheden als lezen, taal en rekenen. Dit is in ons schoolplan als uitgangspunt genomen voor de nieuwe visie op het onderwijs van onze school. De avond gaf al snel voorbeelden van hoe snel de wereld rondom onze kinderen verandert en de discussie ging dan ook over hoe een school hiermee moet omgaan. De wens om ouders bij de visie ontwikkeling en mogelijke gevolgen voor het onderwijs, te betrekken werd erg belangrijk gevonden. We komen er dus in breder kader nog op terug!
  2. Leerlingenraad
    Vorige week donderdag (18 februari) heeft de leerlingen raad een vergadering gehad. We hebben daar gesproken over een pestvrije school, kookles, het speelgoed, moestuin, fietscontrole en een andere opening voor het fietsenhok op het schoolplein. Uiteindelijk hebben we het het meeste gehad over de moestuin. Daarvoor hebben we meester Albert gevraagd. Er waren al plannen voor een moestuin. En als die er is wil de school graag mee kunnen werken op een apart stukje. Die moestuin komt dan op het grasveld achter het schoolplein. Dit moet nog besproken worden. We hebben daarna ook een lijst gemaakt voor speelgoed, want dat hadden we besproken tijdens de vorige vergadering. We hebben daar gekozen voor de belangrijkste dingen. En die lijst geven we aan meester Albert. En hij gaat kijken wat er besteld kan worden. De volgende vergadering zal plaatst vinden op 7 april